Expandera

Förädla kedjan


Vilka företag kan vi hjälpa?

Befintliga franchisekedjor samt andra typer av kedjebildningar som vill utveckla verksamheten
konceptuellt och optimera resultaten.
Ofta kan man utnyttja positiva egenskaper som är typiska för franchising utan att själv driva sin organisation strikt enligt en franchisemodell.

Varför?

Kedjeföretag har ofta tydliga och klara strukturer, under ytan finns ofta klara mål och intressekonflikter mellan lokalaföretag och servicenter. Detta kan medföra att olika delar av kedjan drar åt olika håll och att orgaisationen ”spretar”, vilket i sin tur
gör utvecklings- och förändringsarbetet svårare och mer tidskrävande. Vi ställer strategifrågorna på sin spets genom att t.ex. fastställa om kedjan är orienterad mot marknadsfrågor eller systemfrågor respektive om kedjan jobbar uppifrån och ner (centralt) eller
nerifrån och upp (genom franchisetagarna).

Hur går det till?

Franchisekollegiet har i samarbete med ledande undersökningsexperter utvecklat ett utvecklingsverktyg som vi kallar ”Kedjekapitlet”.
Verktyget mäter de länkar som finns mellan franchisegivare och franchisetagare och värderar de framgångsfaktorer som är typiska för kedjeföretag.
Kedjekapitalet syftar till att via en grundlig analys skapa beslutsunderlag som effektiviserar resursallokeringen.
Det visar vilka faktorer och företeelser som skapar mest värde för kedjan.

Processen är indelad i fyra steg:

    1. Informationsinsamling och anpassning av frågeformulär
    2. Intervjuer/datainsamling
    3. Analys
    4. Rapportering och förslag till förbättringar
    5. Därefter följer genomförandet av beslutade förändringsprojekt.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar en till två månader att genomföra där den mesta tiden går till att invänta svaren från de lokala företagarna.

Hur mycket kostar det?

Investeringen i undersökningen är mindre än 100.000 kronor. Hur mycket själva förändringsarbetet får kosta är upp till hur bra man vill bli.

Vi är experter på tillväxt

FranchiseKollegiet är ett konsultföretag med franchising som specialitet. Vårt nätverk har under många år medverkat som ägare, styrelsemedlemmar, konsulter och rådgivare vid utvecklandet av ett stort antal framgångsrika franchisekoncept i Sverige. Det är med våra modeller flertalet stora och framgångsrika Svenska franchiseföretag vuxit fram.Kontakta oss för ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte genom att skicka e-post till:
tombruno@telia.com eller ring 0707 - 13 35 80.